Słowniczek Bogatego ojca

Ogólna terminologia finansowa i inwestycyjna

Akcje zwykłe – papiery wartościowe emitowane przez spółkę, które dają nabywcy prawo własności jej części. Akcje te mogą także dawać nabywcy prawo do dywidendy.

Aktywa – coś, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni bez względu na to, czy pracujesz, czy nie. Aktywami mogą być nieruchomości, biznesy i papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Biegły księgowy – osoba mająca formalne wykształcenie w zakresie rachunkowości, podczas gdy księgowy nie musi go mieć. Biegły księgowy zajmuje się Twoimi codziennymi sprawami finansowymi, łącznie z przygotowywaniem zestawień. Biegły księgowy może także przygotowywać zeznania podatkowe.

Dyplomowany księgowy – osoba, która zdała egzamin państwowy i uzyskała w ten sposób wymagane uprawnienia. Wśród dyplomowanych księgowych można wyróżnić wiele ich kategorii, mają oni także różne specjalizacje. Nie wszyscy specjalizują się w podatkach. Dyplomowany księgowy może pomóc Ci w rozwiązaniu problemów związanych z zarządzaniem Twoją firmą (występując w roli biegłego rewidenta lub dyrektora finansowego), audytować Twoje zestawienie finansowe w celach kredytowych (audytor) lub pomagać Ci w planowaniu podatków.

Dźwignia – możliwość zrobienia więcej przy mniejszym nakładzie.

Księgowy – osoba, która prowadzi księgi rachunkowe. W większości wypadków warto zatrudnić księgowego na pełen etat − żeby zajmował się płaceniem rachunków, właściwym ich księgowaniem, księgowaniem należności i zobowiązań, wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom i przygotowywaniem zestawień finansowych. Niektórzy księgowi gromadzą informacje dla biegłych księgowych, którzy potem przygotowują sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe.

Obligacje – obligacje komunalne, obligacje skarbowe lub obligacje przedsiębiorstw, które potwierdzają dług zaciągany przez emitujący je organ w zamian za wypłatę odsetek na rzecz nabywcy.

Pasywa – coś, co wyjmuje pieniądze z Twojej kieszeni. Do pasywów zaliczamy zadłużenie na karcie kredytowej, kredyty hipoteczne, pożyczki na samochód, kredyty studenckie itp.

Przepływ pieniężny – różnica między ilością pieniędzy, które wpływają do Twojej kieszeni w formie przychodu, a pieniędzmi, które z niej wypływają jako koszty i spłata długów. Przepływ pieniężny może być albo dodatni, albo ujemny.

Przychód pasywny – przychód, który otrzymujesz z biznesów, w które zainwestowałeś, tantiem oraz inwestycji w nieruchomości. Jest to przychód, na który nie pracujesz.

Przychód z portfela inwestycyjnego – przychód otrzymany z papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp.

Przychód z pracy najemnej – przychód, za który pracujesz.

Środki pieniężne – pieniądze na kontach oszczędnościowych, w funduszach rynku pieniężnego, na lokatach terminowych.

Towary – zasoby takie jak złoto, srebro, miedź i inne metale szlachetne lub produkty żywnościowe, takie jak półtusze wieprzowe, pszenica, kukurydza itp.

Własność intelektualna – oryginalne, twórcze dzieło, takie jak wynalazek, produkt lub marka, które jest namacalne i może być chronione patentem, zastrzeżonym znakiem towarowym lub prawem autorskim.

Zamożność – według definicji R. Buckminstera Fullera to liczba dni, które możesz przetrwać, nie pracując za pieniądze, nadal utrzymując ten sam poziom życia.

Zestawienie finansowe. Istnieje kilka rodzajów zestawień finansowych. Rachunek zysków i strat szczegółowo pokazuje przychody i koszty w danym czasie. Zestawienie bilansowe prezentuje aktywa i pasywa w danym momencie. Rachunek przepływów pieniężnych zawiera szczegółowe zestawienie środków pieniężnych, które wpływają oraz wypływają. Zestawienia finansowe przygotowuje się dla indywidualnych osób, nieruchomości i biznesów.

Zwrot z inwestycji (ROI) – kwota przychodu, którą otrzymujesz z inwestycji, podzielona przez całkowitą kwotę zainwestowanych w daną inwestycję środków.

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy – końcowy wynik każdej inwestycji − ile pieniędzy zarobisz (lub stracisz) w odniesieniu do kwoty, którą zainwestowałeś.

Zysk kapitałowy – różnica pomiędzy ceną zakupu inwestycji a ceną jej sprzedaży z uwzględnieniem wszystkich zainwestowanych pieniędzy w daną inwestycję, na przykład koszty remontu nieruchomości.

Terminologia związana z nieruchomościami

Agent finalizujący – osoba trzecia, wybrana przez Ciebie (prawnik, powiernik, przedstawiciel kancelarii notarialnej lub profesjonalny agent finalizujący), która zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi z transakcją.

Czas spłaty kredytu – okres, w którym kredyt musi być spłacony.

Decyzja kredytowa – formalne zatwierdzenie lub odmowa udzielenia kredytu, wystawione na podstawie możliwości kupującego do spłacenia kredytu oraz wartości nieruchomości jako dodatkowego zabezpieczenia.

Depozyt – pieniądze lub majątek powierzany osobie trzeciej, do momentu aż nie zostaną spełnione określone warunki.

Dźwignia. W przypadku nieruchomości pożyczenie pieniędzy od instytucji finansowej w celu zakupu nieruchomości jest rodzajem dźwigni. Ty wpłacasz niewielką część pieniędzy, bank pożycza Ci resztę i kupujesz 100% nieruchomości.

Egzekucja to proces prawny, w ramach którego umowa o kredyt hipoteczny ulega rozwiązaniu i prawo własności do nieruchomości jest przejmowane przez wierzyciela. Egzekucje zwykle występują w przypadku niespłacania kredytu.

Eksmisja – proces prawnego usunięcia lokatora z wynajmowanego mieszkania lub nieruchomości. Eksmisje następują w wyniku niepłacenia czynszu lub innego naruszenia warunków umowy.

Finalizacja transakcji – proces, w ramach którego prawo własności nieruchomości przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Finalizacja obejmuje podpisanie aktu notarialnego, rozliczenie spraw finansowych, podpisanie weksli i przekazanie środków niezbędnych do zakończenia sprzedaży.

Finansowanie przez sprzedającego – sprzedający działa jak bank i finansuje ustaloną część ceny zakupu za kupującego. Kupujący spłaca sprzedającemu pożyczoną kwotę oraz ustalone odsetki.

Hipoteka – dokument, który zapewnia pożyczkodawcy, że zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość.

Kara za wcześniejszą spłatę – opłata nakładana na pożyczkobiorcę, jeżeli kredyt hipoteczny zostanie spłacony w całości przed terminem.

Kontroferta – odpowiedź na ofertę zakupu nieruchomości, która wprowadza nowe lub zmienione warunki.

Koszt zawarcia transakcji – koszty poniesione przy finalizacji transakcji kupna bądź sprzedaży nieruchomości.

Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu to kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie jest stałe w pewnej części lub całym terminie kredytu. Oprocentowanie jest tu zwykle wyższe niż przy kredycie hipotecznym o zmiennej stopie procentowej.

Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej – kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie może zmieniać się w trakcie spłaty kredytu.

Kredyt z możliwością zmiany dłużnika – kredyt ciążący na nieruchomości, który sprzedający może przenieść na kupującego.

List intencyjny – propozycja zawarcia umowy kupna danej nieruchomości.

Maksymalny poziom stopy procentowej (cap) – wyrażony w punktach procentowych limit wielkości wzrostu oprocentowania kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Limit ten chroni kredytobiorcę przed znacznymi nieoczekiwanymi wzrostami stopy procentowej.

Nieruchomości – grunty i budynki.

Obsługa kredytu – czynności związane ze spłatą kredytu hipotecznego.

Odsetki – kwota, którą pożyczkodawca pobiera od pożyczkobiorcy w związku z udzieloną pożyczką.

PITI – skrót od angielskich słów oznaczających w kolejności kwotę kredytu, odsetki, podatki i ubezpieczenie. Skrótu używa się, żeby opisać, co może stanowić część miesięcznej raty kredytu hipotecznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego – regulacje prawne określające sposób wykorzystania gruntów, gęstość zaludnienia, rozmiary i sposób wykorzystania budynków. Przepisy te są ustalane przez samorządy terytorialne i zwykle ulegają zmianie wraz z rozwojem gmin.

Pośrednicy finansowi – profesjonaliści, którzy pośredniczą pomiędzy instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek, a inwestorami, którzy chcą pożyczyć pieniądze.

Pożyczka balonowa – kredyt hipoteczny, którego pozostała część musi być w pełni spłacona we wcześniej ustalonym terminie. Pożyczki takie mogą być niżej oprocentowane, ale musisz być przygotowany do zapłacenia pozostałego salda pożyczki w całości (lub uzyskania nowego kredytu) w określonym terminie.

Pro forma – prognozowane zestawienie finansowe przedstawiające przychód, koszty i warunki finansowania, zwykle na podstawie oczekiwanych – nie rzeczywistych – liczb.

Prowizja – procent kwoty kredytu hipotecznego. Prowizja jest dodatkową opłatą pobieraną przez kredytodawcę w momencie udzielenia kredytu.

Prowizja przygotowawcza – opłata ponoszona przez pożyczkobiorcę, wyrażona jako procent pożyczanej kwoty, w związku z kosztami związanymi z przyznaniem kredytu.

Raport zdolności kredytowej – informacja wydawana przez Biuro Informacji Kredytowej dotycząca zadłużenia danej osoby.

Raty kapitałowe – stopniowa spłata długu poprzez płacenie okresowych rat, które obejmują zarówno kwotę główną kredytu, jak i odsetki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – efektywna stopa oprocentowania kredytu, która obejmuje wszystkie koszty związane z kredytem − prowizje oraz inne opłaty bankowe − i zwykle jest wyższa niż samo oprocentowanie kredytu.

Segmentacja kosztów – strategia księgowania, która pozwala Ci szybciej zamortyzować nieruchomość.

Sprzedaż bez pośredników – zwrot ten oznacza, że nieruchomość jest sprzedawana bez udziału firmy świadczącej usługi pośrednictwa nieruchomości.

Staranna analiza stanu nieruchomości – proces, w trakcie którego zbierasz dokładne i kompletne dane odnośnie fizycznego, finansowego i prawnego stanu nieruchomości.

Stopa kapitalizacji – dochód netto z działalności operacyjnej podzielony przez cenę zakupu, bez uwzględniania kredytów. Jest wskaźnikiem wartości nieruchomości. Ogólna zasada mówi, że im wyższa jest stopa kapitalizacji, tym niższa jest cena nieruchomości w stosunku do jej wartości i odwrotnie.

Termin wymagalności – data, do której kredyt musi zostać spłacony w całości.

Termin zawiadomienia to okres ustalony na piśmie, zanim dana czynność będzie miała miejsce. Umowy najmu zwykle określają czas, jaki wynajmujący musi dać lokatorowi, zanim dokona inspekcji nieruchomości, naliczy opłaty za opóźnienia w płatnościach lub zacznie proces eksmisji.

Tytuł własności – dokument prawny stwierdzający prawo własności do danej nieruchomości.

Ubezpieczenie niskiego wkładu – ubezpieczenie na wypadek niewywiązywania się z płatności, oferowane przez prywatną firmę. Zwykle ubezpieczenie takie jest wymagane, gdy wkład własny jest mniejszy niż 20%.

Umowa kupna nieruchomości – określana także jako umowa sprzedaży, to obowiązująca prawnie umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym, określająca warunki transakcji.

Umowa najmu – prawnie obowiązująca umowa w formie kontraktu pomiędzy wynajmującym i lokatorem, której przedmiotem jest możliwość zamieszkania w wynajmowanym lokalu. Dobra umowa najmu określa wszystkie warunki relacji pomiędzy wynajmującym a lokatorem.

Umowa o świadczenie usług – pisemna umowa ze świadczeniodawcą − takim jak projektant ogrodów, hydraulik, elektryk czy „złota rączka” − o wykonanie drobnych napraw czy interwencje w nagłych wypadkach. Warto zawrzeć umowy o świadczenie usług, jeżeli jesteś właścicielem kilku nieruchomości i często zlecasz wykonanie usług.

Wartość majątku netto – wartość nieruchomości pomniejszona o kredyt hipoteczny i inne obciążenia z nią związane.

Warunek wstępny – warunek w ofercie lub umowie, który musi być spełniony, zanim transakcja może dojść do skutku.

Warunki finansowania określają rodzaj dostępnego kredytu (nowy, finansowany przez sprzedającego, związany z nieruchomością itp.), kwotę kredytu, a także przewidywane oprocentowanie.

Wewnętrzna stopa zwrotu – stopa zwrotu z inwestycji, przy założeniu, że wszystkie zyski są reinwestowane tak, żebyś mógł w przyszłości otrzymywać przychody z wypracowanych wcześniej zysków.

Wkład własny – pieniądze wpłacone przez kupującego przy finalizacji transakcji, stanowią część ceny zakupu. Różne rodzaje kredytów mogą wymagać różnej wysokości tej kwoty.

Wskaźnik LTV – stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości zakupionej nieruchomości. Dom wart 100 tysięcy, przy kredycie w wysokości 80 tysięcy ma wskaźnik LTV na poziomie 80%.

Współczynnik powierzchni niewynajętej – wartość wyrażająca albo procent niewynajętych mieszkań, albo procent czasu, przez który dane mieszkanie pozostaje niewynajęte w ciągu roku.

Wycena – szacunkowa wartość nieruchomości określona przez osobę bezstronną, która specjalizuje się w analizie i wycenie nieruchomości.

Zadłużenie – kredyt hipoteczny lub pożyczka, które ciążą na nieruchomości.

Zaległe naprawy – niezbędne naprawy, które nie zostały wykonane przez sprzedającego. Mogą stanowić okazję i pozwolą Ci na wynegocjowanie niższej ceny.

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy. W przypadku nieruchomości jest to wyrażona w punktach procentowych liczba uzyskana przez podzielenie rocznego przepływu pieniężnego z nieruchomości przez kwotę zainwestowaną w nieruchomość (zazwyczaj Twój wkład i koszty zawarcia transakcji).

Słowniczek terminów niezbędnych przy analizie nieruchomości inwestycyjnych

Cena jednostkowa mieszkania – cena sprzedaży lub cena zakupu nieruchomości podzielona przez całkowitą liczbę mieszkań pod wynajem.

Cena za metr kwadratowy to cena sprzedaży lub cena zakupu podzielona przez całkowitą powierzchnię pod wynajem (w metrach kwadratowych).

Czynsz za metr kwadratowy. Podziel czynsz za dane mieszkanie przez jego powierzchnię całkowitą (w metrach kwadratowych). Czynsz za metr kwadratowy daje Ci dokładniejszy obraz, gdy porównujesz czynsze w podobnych nieruchomościach.

Dług lub obsługa długu – rata pożyczki lub kredytu hipotecznego, związanego z posiadaną nieruchomością.

Inne przychody – dodatkowe przychody uzyskane z prowadzenia pralni, parkingu, automatów z napojami itp.

Koszty eksploatacyjne – wszystkie wydatki poniesione w związku z posiadaniem nieruchomości.

Przepływ pieniężny – zysk lub strata na danej nieruchomości inwestycyjnej. Aby obliczyć przepływ pieniężny, trzeba od całości uzyskanego przychodu odjąć koszty eksploatacyjne oraz obsługę długu.

Przychód brutto – kwota w przeliczeniu na miesiąc lub na rok, stanowi sumę przychodów ze wszystkich mieszkań, bez względu na to czy są wynajęte, czy nie.

Przychód netto z działalności operacyjnej – wszystkie otrzymywane przez Ciebie przychody pomniejszone o koszty eksploatacyjne.

Strata z powodu zbyt niskiego czynszu występuje, gdy pobierasz czynsz poniżej cen rynkowych. Aby ją obliczyć, od rynkowej wartości czynszu odejmij kwotę, którą Ty pobierasz.

Współczynnik powierzchni niewynajętej to wyrażona w procentach wartość czynszu, który nie jest pobierany z powodu niewynajętych mieszkań. Jeśli Twój dochód brutto wynosi 1000, a wskaźnik niewynajętej powierzchni to 10%, to uzyskasz dochód w wysokości 1000 – 100, czyli 900.

Wykaz mieszkań – spis rodzajów mieszkań w nieruchomości − takich jak kawalerka, mieszkanie z jedną sypialnią i jedną łazienką, czy dwoma sypialniami i jedną łazienką − oraz ilość każdego typu w danej nieruchomości.

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy – wartość rocznego przepływu pieniężnego podzielona przez kwotę pieniędzy zainwestowanych w daną nieruchomość (głównie wkład własny). Wartość ta jest wyrażona w procentach.

Terminologia związana z papierami wartościowymi

Akcje – w odróżnieniu od obligacji, potwierdzają prawo własności spółki.

Akcje blue chip to termin zapożyczony z pokera, w którym blue chip, czyli niebieski żeton, ma najwyższą wartość, i odnosi się do akcji największych korporacji, które mają stabilne wyniki finansowe. Ich lista nie jest oficjalna i ulega zmianie.

Akcje uprzywilejowane – także udziały w spółce emitowane przez korporację, którymi później handlują inwestorzy.

Akcje zwykłe to udziały dające prawo własności części spółki. Początkowo są sprzedawane przez daną spółkę, potem inwestorzy handlują nimi między sobą. Inwestorzy, którzy je kupują, oczekują, że otrzymają dywidendę jako część swojego zysku, oraz mają nadzieję, że kurs tych akcji wzrośnie, bo w ten sposób ich inwestycje będą więcej warte. Akcje zwykłe nie mają żadnych gwarancji, ale do tej pory generowały przeciętnie lepsze zwroty z inwestycji niż inne papiery wartościowe.

Amex – skrót oznaczający Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych. Została utworzona w 1842 roku pod nazwą New York Curb Exchange (w dosłownym tłumaczeniu: Nowojorska Giełda Chodnikowa). Jej nazwa mówiła wszystko: handel na tej giełdzie odbywał się na ulicy, do momentu gdy w 1921 roku przeniesiono ją pod dach. W 1953 roku została przemianowana na American Stock Exchange (Amex).

Dow Jones (DJIA) – indeks, który mierzy zachowanie akcji 30 największych amerykańskich spółek, które wchodzą w jego skład.

Dywidenda – wypłata zysków firmy jej akcjonariuszom, w zależności od rodzaju posiadanych papierów wartościowych, dokonywana w formie wypłaty gotówki, akcji, weksla lub rzadziej produktów firmy.

Fundusz hedgingowy – prywatna spółka inwestycyjna (dla inwestorów amerykańskich) lub zagraniczna korporacja inwestycyjna (dla inwestorów niebędących obywatelami USA lub inwestorów zwolnionych z płacenia podatków), w którą zarządzający dokonał znacznej inwestycji własnej oraz którego memorandum informacyjne pozwala funduszowi na zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji, wykorzystywanie dźwigni finansowej i instrumentów pochodnych oraz inwestowanie na wielu rynkach.

Fundusze inwestycyjne – zarządzany przez profesjonalistów portfel akcji i obligacji.

Instrumenty pochodne – kontrakty, których wartość jest uzależniona od notowań instrumentów bazowych, którymi mogą być: papiery wartościowe, indeksy lub inne inwestycje.

Kontrakty terminowe futures – zobowiązanie do kupna lub sprzedaży określonego towaru − takiego jak zboże czy złoto − w konkretnym terminie po ustalonej cenie.

Krótka sprzedaż – sprzedaż papierów wartościowych lub kontraktów terminowych, które nie są własnością sprzedającego; strategii tej używa się, (1) żeby wykorzystać spodziewany spadek kursu lub (2) żeby zabezpieczyć swoje długie pozycje.

Makler giełdowy – pracownik biura maklerskiego, który obsługuje konta klientów tego biura.

NASDAQ – główne miejsce handlu akcjami najlepiej rozwijających się amerykańskich spółek, a także spółek międzynarodowych oferujących swoje udziały w USA. Notowania z giełdy NASDAQ są w czasie rzeczywistym transmitowane przez Internet i sieci telekomunikacyjne do ponad 1,3 milionów użytkowników w 83 krajach.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) zapewnia miejsce i system obrotu akcjami oraz wyznacza zasady, według których obrót ten przebiega. Nie jest ona odpowiedzialna za ustalanie kursów akcji. Dzieje się to w rezultacie podaży i popytu oraz procesu handlu akcjami.

Odwrotny podział akcji – operacja, w której zmniejsza się ilość posiadanych przez Ciebie akcji − powiedzmy z 10 do 5 − i stosownie zwiększa się kurs tych akcji. Odwrotne podziały akcji są czasami wykorzystywane do podnoszenia kursu akcji.

Opcja kupna

nabycie – prawo do zakupu instrumentu bazowego po ustalonym kursie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji.
sprzedaż – odsprzedanie przez Ciebie prawa do zakupu instrumentu bazowego po ustalonym kursie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji. Mówimy wtedy o wystawieniu opcji kupna.

Opcja sprzedaży

nabycie – prawo sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonym kursie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji.
sprzedaż – odsprzedanie przez Ciebie prawa do sprzedaży instrumentu bazowego do czasu wygaśnięcia opcji. Mówimy wtedy o wystawieniu opcji sprzedaży.

Pierwsza oferta publiczna (IPO) – wprowadzanie spółki na rynek publiczny – oznacza to, że inwestorzy będą mogli kupować akcje. Pierwszą ofertę publiczną przygotowuje zarząd spółki.

Podział akcji – zwiększenie liczby akcji przy proporcjonalnie niższym kursie. Udziałowcy zyskują, jeśli cena z powrotem wzrośnie.

Prospekt emisyjny – dokument przedstawiający ofertę sprzedaży papierów wartościowych, plan proponowanego przedsięwzięcia biznesowego lub informacje dotyczące już istniejącej spółki.

Rentowność kapitału własnego – wyrażona w procentach wartość obliczona przez podzielenie zysków spółki na jedną akcję przez wartość księgową spółki.

Rodzaje papierów dłużnych

Bony skarbowe − stanowią one największą część rynku pieniężnego − rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Rząd wykorzystuje je, żeby uzyskać pieniądze na bieżące wydatki, stąd ich oprocentowanie jest niższe niż obligacji.
Obligacje agencyjne – najbardziej popularnymi i znanymi obligacjami tego typu są obligacje amerykańskiego rządowego stowarzyszenia hipotecznego. Ale także wiele agencji federalnych i stanowych emituje obligacje, aby zdobyć środki na swoje działania oraz projekty.
Obligacje komunalne − są emitowane przez stany, miasta i inne samorządy terytorialne, aby sfinansować projekty budowlane i inne.
Obligacje korporacyjne − łatwo osiągalne dla inwestorów, ponieważ spółki używają ich zamiast pożyczek bankowych dla finansowania swojego rozwoju i innej działalności.
Obligacje skarbowe − są to długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, w celu realizacji zadań państwa oraz spłaty odsetek od długu publicznego.

Rynek pozagiełdowy (OTC) – akcjami ponad 28 tysięcy małych i niewielkich spółek handluje się na rynku pozagiełdowym.

SEC – amerykańska Komisja Nadzoru Finansowego. W następstwie Wielkiego Kryzysu oraz afer giełdowych, które ujawniono w 1934 roku, rząd Stanów Zjednoczonych stworzył Komisję Nadzoru Finansowego (SEC). Jej misją jest regulowanie działalności inwestorów giełdowych.

Stopa dywidendy– stopa zwrotu ze zwykłych lub uprzywilejowanych akcji. Stopę dywidendy określa się, dzieląc roczną wartość dywidend przypadających na jedną akcję przez aktualny kurs danych akcji.

Towary – surowce: pszenica w chlebie, srebro w kolczykach, ropa naftowa w paliwie i setki innych produktów. Ceny towarów są oparte na podaży i popycie.

Wartość księgowa – różnica pomiędzy aktywami a zobowiązaniami spółki. Niewielka lub niska wartość księgowa, spowodowana na przykład zbyt dużym zadłużeniem, oznacza, że zyski spółki będą ograniczone, nawet jeśli prowadzi ona bardzo szeroką działalność. Czasami niska wartość księgowa oznacza, że wartość aktywów jest zaniżona; eksperci uważają takie spółki za dobre.

Zysk na akcję jest obliczany przez podział zysku przez liczbę akcji. Jeśli co roku zyski są wyższe, to spółka się rozwija.

Venture capital – ważne źródło finansowania dla firm rozpoczynających działalność lub innych firm zajmujących się nowymi nieprzewidywalnymi przedsięwzięciami, które pociągają za sobą wyższe ryzyko inwestycyjne, ale oferują możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w przyszłości.